Algemene Voorwaarden

De website will.be (hierna "Website") en het platform Will (bereikbaar via de Website, hierna "Platform") worden ter beschikking gesteld door HUMAN EXCELLENCE BV, met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (België), Heidebergstraat 262, met ondernemingsnummer 0892.755.336, BTW nummer BE 0892.755.336 en met handelsnaam 'Will' (“Will”, "ons" of "wij" of enige andere soortgelijke uitdrukking).  

Deze algemene (gebruiks)voorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website en het Platform, alsook op de programma's die via het Platform kunnen worden aangekocht. 

Deze programma's hebben betrekking op coaching op het vlak van mindbodywork en life en kunnen na aankoop enkel online, via het Platform, worden gebruikt (hierna "Programma's").

Deze Voorwaarden vormen, samen met het Privacybeleid en Cookiebeleid, een bindende overeenkomst tussen Will en de gebruiker van de Website, het Platform en/of de Programma's ("Gebruiker", "uw" of "u" of enige andere soortgelijke uitdrukking). 

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig door te nemen voorafgaand aan het gebruik van de Website, het Platform en/of de Programma's aangezien deze bepalingen bevatten inzake toegang, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting enz.

Wij raden u aan om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren of om deze op te slaan op uw computer.

Algemene Voorwaarden.pdf | pdf 83.9kb

In geval van vragen of klachten kan u ons bereiken via mail@will.be of op het nummer +32 (0)468 58 59 60. Wij trachten zo snel mogelijk, en minstens binnen de 14 dagen, uw vraag of klacht te beantwoorden.

Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website, het Platform en/of de Programma's aanvaardt de Gebruiker de Voorwaarden.  Indien u de Voorwaarden (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Voorwaarden niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de Website, het Platform en/of de Programma's.

U moet de Voorwaarden volledig aanvaarden bij registratie voor het Platform en bij aankoop van ieder Programma via het Platform. Door tijdens de registratie en/of de aankoop het vakje "Ik heb de algemene voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan" aan te vinken, stemt u ermee in deze Voorwaarden volledig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Indien u bij de registratie en/of de aankoop niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kan u, respectievelijk, het Platform niet gebruiken en het Programma niet aankopen.

Enkel geregistreerde Gebruikers hebben toegang tot en kunnen gebruik maken van het Platform. 

Programma's

Aanbod

Will verkoopt de Programma's op zijn Platform. Will kan het aanbod van te koop aangeboden Programma's steeds aanvullen, wijzigen of stopzetten zonder voorafgaande verwitting aan de Gebruiker en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Gebruiker, met dien verstande dat aangekochte Programma's steeds beschikbaar blijven voor de Gebruiker die ze heeft aangekocht.

Aankoop

Om Programma's aan te kopen, vragen wij u om (i) u te identificeren (via uw account of door het ingegeven van uw voornaam/naam/e-mailadres), (ii) aan te geven of u een factuur wilt (vennootschapsnaam- en vorm, maatschappelijke zetel en BTW-nummer), (iii) een wachtwoord te kiezen (indien u nog geen account heeft), (iv) de eventuele promotiecode in te vullen (zie hieronder punt 'Promotiecodes'), (v) de vakjes "Ik heb de algemene voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan" en "Ik heb de privacy- en cookieverklaring volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan" aan te vinken en, indien gewenst, het vakje "Ja, Will mag me aanmoedigingen sturen tijdens het programma" en "Ja, Will mag me op de hoogte houden van nieuwe programma's en blog artikels", en (vi) op "REGISTREER EN BETAAL" te klikken om de aankoop af te ronden.

De overeenkomst komt tot stand zodra Will uw betaling goed heeft ontvangen én u een bevestiging van uw aankoop heeft ontvangen via e-mail.

Op het Platform kan u zien welke Programma's u heeft gekocht.

Promotiecodes

Op geregelde tijdstippen geven wij promotiecodes uit, die kunnen worden gebruikt bij de aankoop van Programma's. 

Promotiecodes hebben geen geldelijke waarde en kunnen in geen enkel geval worden omgeruild voor geld.

Als de promotiecode uniek is, is ze niet overdraagbaar en kan ze enkel worden gebruikt door de bedoelde Gebruiker.

Will behoudt zichzelf het recht voor om, indien noodzakelijk, de promotiecode te annuleren of te blokkeren.

Herroepingsrecht

Als het Programma dat u hebt gekocht, niet is wat u ervan had verwacht, kunt u binnen 14 dagen na uw aankoop van het Programma gebruik maken van het herroepingsrecht. Will behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw terugbetaling via een Will promotiecode, via een overschrijving of via uw oorspronkelijke betalingsmethode uit te voeren, afhankelijk van de mogelijkheden van onze betaaldienstaanbieders en andere factoren. Voor een terugbetaling wordt een administratieve kost van 25 EUR aangerekend en ingehouden. Er is geen terugbetaling aan u verschuldigd indien u de aanvraag hiertoe indient nadat de garantieperiode van 14 dagen is verstreken. 

Om van dit herroepingsrecht gebruik te maken, contacteert u ons op klachten@will.be voor het aanvragen van een terugbetaling met vermelding van de reden waarom u niet tevreden bent en een terugbetaling wenst. Wij nemen contact op om te horen waarom u niet tevreden bent en waar het precies fout is gelopen. We bespreken hoe u de oefeningen hebt ervaren en proberen te achterhalen waarom u geen resultaten boekt. Misschien komen we samen tot een oplossing en kunnen we u opnieuw op weg zetten. Lukt dit niet, dan geven we uw geld terug volgens de hierboven aangegeven mogelijkheden.

Gebruiksrecht Programma's

Door aankoop van het Programma, ontvangt u een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie (gebruiksrecht) met betrekking tot het Programma voor de ganse wettelijke beschermingsduur van de intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten. 

Uw gebruik van de Website, het Platform en de Programma's

U mag de Website, het Platform en de Programma's enkel gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en het gebruik dat een normaal omzichtig en zorgvuldig persoon ervan zou maken.

De uitrusting die nodig is om de Programma's te gebruiken (smartphone, tablet, PC, internetconnectie, etc.), wordt uiteraard door u gedragen zonder dat u recht heeft op enige terugbetaling van onzentwege.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

U moet over een account beschikken om toegang te krijgen tot het Platform. Deze account wordt aangemaakt bij de eerste aankoop van een Programma, zie hoger.

De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid en beveiliging van de log-in details en wachtwoorden (voor het Platform), en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder deze log-in details en wachtwoorden, ongeacht of de activiteit geautoriseerd is (op het Platform). 

Neem onmiddellijk contact met ons op als u het vermoeden hebt dat een ongeautoriseerde persoon uw wachtwoord kent of als het wachtwoord op een ongeautoriseerde wijze gebruikt wordt. Als we het vermoeden hebben dat de beveiliging geschonden wordt of dat het Platform misbruikt wordt, dan zijn we gerechtigd u te vragen uw wachtwoord te wijzigen of uw account op te schorten. 

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van tekortkomingen van de Gebruiker om diens wachtwoord en/of account te beveiligen.

Elk account is persoonlijk en mag dus niet worden overgedragen of uitgeleend aan derden.

Will kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen.

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hecht Will bij de behandeling van die persoonsgegevens het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Gelieve ons Privacybeleid en Cookiebeleid hieromtrent na te lezen.

In het kader van monitoring verzamelt en verwerkt Will informatie met betrekking tot het gebruik van de Website en het Platform. Monitoring is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen omtrent het gebruik van de Website en het Platform zodat onder meer tijdige bijsturing kan plaatsvinden en aan de behoefte van Gebruikers kan worden voldaan. Voor deze monitoring zal op populatieniveau, dus niet op het niveau van de individuele Gebruiker, informatie worden verzameld. Deze geanonimiseerde gegevens worden apart opgeslagen van de gegevens die Gebruikers invoeren. 

Intellectuele eigendom

Alle informatie op de Website en het Platform, daaronder begrepen alle programma's, blogs, teksten, foto's, films, beelden, data, databases, software, benamingen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen die op de Website en het Platform voorkomen (de "Informatie"), is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Will. 

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Will de Informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die de intellectuele eigendomsrechten van Will schendt. 

De Informatie, en in het bijzonder de programma's, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Informatie of delen ervan niet reproduceren (behalve zoals hiervoor vermeld), publiceren, overdragen, distribueren, weergeven, uitvoeren, aanpassen of wijzigen, noch afgeleide werken maken van de Informatie of deze verkopen of exploiteren.  Evenmin mag u de Informatie of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. 

Bepaalde merken, handelsnamen, geregistreerde handelsmerken en logo's die op de Website, het Platform en in de Informatie worden gebruikt of weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken en handelsnamen van Will of derden. Niets op de Website en het Platfrom mag worden uitgelegd als zou er, impliciet, uitdrukkelijk of anderszins, een recht of licentie aan u verleend zijn tot gebruik van een merk, handelsnaam of van logo's op de Website, op het Platform of in de Informatie. 

We behouden ons het recht voor op te treden (daaronder begrepen het nemen van juridische stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Voorwaarden door welke partij dan ook. 

Dienstverlening

Will tracht de informatie op de Website en het Platform zo goed mogelijk up-to-date te houden. Desalniettemin kan het voorkomen dat weergegeven informatie niet langer accuraat, volledig of anderszins incompleet is. Alhoewel u ons hierop attent kan maken, waarna wij de mogelijkheid hebben om deze informatie aan te passen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

We doen er verder alles aan om de Website, het Platform en de Programma's te beschermen en te beveiligen met alle redelijke middelen en om eventuele ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel als mogelijk te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat dergelijke fouten voorkomen, en zijn er dan ook niet aansprakelijk voor. Daarnaast moet de Website en het Platform van tijd tot tijd worden onderhouden. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat de toegang tot de Website, het Platform en de Programma's nooit zal worden onderbroken of belemmerd. Will zal dan ook niet aansprakelijk zijn in geval van onbeschikbaarheid van de Website, het Platform of de Programma's wegens één van de voormelde redenen.

Will zal alles doen wat redelijk mogelijk is om de Website en het Platform te beschermen tegen computervirussen en andere malware.  Rekening houdend met de aard van deze gevaren, erkent u echter dat we geen absolute bescherming kunnen bieden en dat u zelf alle benodigde maatregelen zal nemen om uw eigen apparatuur of programma's te beschermen. 

Will is lid van BeCommerce en onderschrijft de Gedragscode van het BeCommerce Label. Indien u een geschil zou hebben met Will inzake de naleving van deze Gedragscode door Will kan u, nadat u eerst heeft geprobeerd het geschil rechtstreeks met Will op te lossen, een klacht indienen bij de Geschillencommissie van BeCommerce via de volgende link: https://www.becommerce.be/alternative-dispute-resolution. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u beroep doen op het Online Dispute Resolution-platform van de Europese Unie via deze link: ec.europa.eu/odr

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet is Will in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van tijd, emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van winst, enz.) die direct of indirect in verband staat met het gebruik van de Website, het Platform en de Programma's, met inbegrip van maar niet beperkt tot acties die u heeft ondernomen als een gevolg van de informatie die beschikbaar was of is op de Website of het Platform, de onmogelijkheid om de Website of het Platform te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie niet accuraat of volledig is enz. 

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is de contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Will met betrekking tot directe schade in verband met het gebruik van (i) de Website en het Platform beperkt tot 25 euro en (ii) de programma's beperkt tot de aankoopprijs van het bewuste programma. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit echter de aansprakelijkheid van Will uit met betrekking tot opzet of zware fout.

Beëindiging en schorsing van uw account

U kan uw account op elk moment beëindigen. Hiervoor dient u zich aan te melden en vervolgens bij "Mijn profiel" onderaan te klikken op "Verwijder profiel". 

Zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, kan Will met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst uw account schorsen of beëindigen als u deze Voorwaarden schendt en deze schending, indien remedieerbaar, niet volledig remedieert binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Bij schorsing van uw account in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal uw toegang tot het Platform en uw gebruiksrecht van de Programma's tijdelijk worden beëindigd voor de duur van de schorsing. 

Wijzigingen

Will heeft steeds het recht om de Voorwaarden te wijzigen en zal u hier telkens van verwittigen per e-mail, voorafgaand aan de inwerking treding van de nieuwe Voorwaarden.

Algemene bepalingen

Het is uw verantwoordelijkheid na te gaan welke lokale, internationale wetten, statuten, regelgevingen en voorschriften (inclusief eisen voor minimale leeftijd) van toepassing zijn en u hieraan te houden. 

Als een onderdeel van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden geacht door een bevoegde rechtbank of rechtsprekende autoriteit, zal dit onderdeel niet toepasselijk zijn zonder evenwel afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de betreffende Voorwaarden, en de ongeldige of niet-afdwingbaar geachte bepaling zal worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen. 

Als we/u de rechten niet geheel of gedeeltelijk uitoefenen/uitoefent of we/u een overtreding van de Overeenkomst laten/laat varen, wordt latere uitoefening van dat recht door ons/u niet voorkomen noch nemen we/neemt u geen afstand van het recht om op te treden tegen latere overtredingen van dezelfde of een andere bepaling van de Overeenkomst.  Onze/uw rechten en rechtsmiddelen onder de Overeenkomst zijn cumulatief, en de uitoefening van een recht of rechtsmiddel beperkt onze/uw rechten voor het uitoefenen van enig ander recht of rechtsmiddel op geen enkele wijze. 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

De Voorwaarden en elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met de Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht. 

Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Voorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Leuven (België).

 

Laatste update: 11/01/2024